Beneficjent: „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Nr wniosku: RPPM. 03. 01. 00-22-0031/18-00

Tytuł: Pomorskie dzieciaki, Championy i Słodziaki

Oś priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: 3.1 Edukacja przedszkolna

Okres realizacji: 2018-09-01 – 2020-10-31

Cel projektu: poprawienie jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Planowany efekt: Projekt zakłada poprawienie jakości edukacji oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc przedszkolnych. Utworzenie 5 nowych miejsc dostosowanych i dostępnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W tym celu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne pomieszczeń i dostosowanie istniejącej bazy lokalowej do potrzeb nowo tworzonych miejsc. Dodatkowo zostanie wykonana modyfikacja przestrzeni, montaż placu zabaw jak również wyposażenie sal w nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwojowo-edukacyjny. Tym samym zostanie zwiększona ilość trwałych miejsc wychowania przedszkolnego o 10% oraz podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci m.in. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, korekcyjno-kompensacyjne, muzyczno-ruchowe. Gotowość do realizacji w/w usług po zakończonym projekcie przez okres 25 m c).