Konkursy

WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ”

 

 

Zcytrynowyapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Kalendarz Dziecięcych Marzeń”.

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY

 

IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny

„Kalendarz Dziecięcych Marzeń”

 

UWAGA !  PRACE BEZ DOŁĄCZONEJ, PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ I PODPISANEJ KARTY ZGŁOSZENIA, NIE WEZMĄ UDZIAŁU W KONKURSIE ! 
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM.

 

 

 

 

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista”

  1. Zjednoczonej Europy

80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1,tel. 058 301 43 27

mail: gsp@oswiatalingwista.eu

 

 

IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny

„Kalendarz Dziecięcych Marzeń”

pod patronatem pomorskiego Kuratorium Oświaty

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w niezwykłym konkursie plastycznym dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego. Proponujemy,
aby dzieci stworzyły prace plastyczne związane z poszczególnymi miesiącami roku.

 

ORGANIZATOR:

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy.

 

UCZESTNICY:

Dzieci w wieku 5-10 lat ze szkół i przedszkoli województwa pomorskiego.

 

TEMAT PRAC:

Zobrazowanie poszczególnych miesięcy- technika dowolna.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

= Temat prac musi być związany z konkretnym miesiącem.

=  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę plastyczną.

= Prace plastyczne- format A4 (bez passepartou).

= Prace dwuwymiarowe (płaskie).

= Na odwrocie pracy należy podać:  imię i nazwisko, wiek, adres i telefon kontaktowy autora,

numer przedszkola/ szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz nazwę miesiąca, który

ilustruje praca.

= Zestaw prac w kopercie powinien zawierać listę autorów.

= Prace zniszczone lub zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę.

= Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.

= Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych

bez wypłacania honorariów autorskich.

= Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa.

 

 

TERMINY:

Nadsyłanie prac do:  29 maja 2015r.

Lista osób nagrodzonych oraz miejsce i termin rozdania nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.gsp-lingwista.eu

 

 

NAGRODY:

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany punktów regulaminu bez podania przyczyny.

 

 

ADRES, POD KTÓRY NALEŻY NADSYŁAĆ PRACE:

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy

80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1

z dopiskiem: „Kalendarz dziecięcych marzeń”

 

Serdecznie  zapraszamy !

 

Zgłoszenie

Autor pracy:

 

Imiona………………………………………………………………
Nazwisko…………………………………………………………………………………………………..……………

Rok urodzenia……………………………………..

OŚWIADCZENIE

Przystępując do konkursu przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na fotografiach i nagraniach audiowizualnych wykonanych podczas konkursów organizowanych przez „Oświata- Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji sp. z o.o. jej partnerów instytucjonalnych dla celów prezentacji, promocji i rozwoju konkursów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ja, niżej podpisany, będąc rodzicem/ opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na wykorzystanie jej wizerunku na fotografiach i nagraniach audiowizualnych wykonanych podczas konkursów organizowanych przez „Oświata- Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji sp. z o.o. jej partnerów instytucjonalnych dla celów prezentacji, promocji i rozwoju konkursów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie pracy wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej oraz na przeniesienie praw autorskich tej pracy na rzecz organizatorów konkursu.

 

Opiekun prawny:

 

Imię……………………….…………                                 Nazwisko………………………….……………..

Tel………………………………..……

 

…………………………………………                                          ………………………………

                       (podpis autora pracy)                                                                                        (podpis opiekuna prawnego)

 

Placówka (szkoła, przedszkole):

 

Pełna nazwa placówki:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ulica………………………………………….……………..    kod………………………………………………. miejscowość……………………………..

Tel……………………………………………
e-mail……………………………………………………………….

Opiekun pracy (nauczyciel, wychowawca):                          

 

Imię………………………………….…….. Nazwisko……………………………………………………………

 

 

                            (pieczątka placówki)

 

 

Udostępnione dane osobowe „Oświata- Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji sp. z o.o. przetwarza wyłącznie dla własnych potrzeb. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

                                                              

 

cytrynowyZapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez nasze przedszkole:

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Lingwistyczna jesień z poezją

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy

Gdańsk  80-753, ul. Św.Barbary 1, tel. 58  303 30 33

gsp@oswiatalingwista.eu    www.gsp-lingwista.eu

 

REGULAMIN

Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

„LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ”

 CELE KONKURSU:

  • popularyzowanie poezji polskojęzycznej i anglojęzycznej
  • kształtowanie kultury żywego słowa
  • doskonalenie umiejętności recytatorskich
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zdolności i zainteresowań
  • poszukiwanie i promowanie młodych twórców literatury

ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs recytatorski przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz dla dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego ( grupy „0” ).

Każda szkoła/przedszkole może wytypować maksymalnie dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji szkolnych/przedszkolnych.

Główny temat konkursu: „Jesień wokół nas” .

Uczestnik prezentuje w wybranym języku ( polskim lub angielskim) dowolny utwór poetycki powiązany z tematem konkursu. Łączny czas recytacji nie może przekraczać 3 minut.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

I etap: Eliminacje szkolne/przedszkolne – placówka wyłania dwóch uczestników konkursu wybranych podczas eliminacji, a następnie przesyła zgłoszenie do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2014 roku.

II etap: Eliminacje wojewódzkie – odbędą się w siedzibie organizatora konkursu w dniu

27 listopada 2014 roku.

O godzinie rozpoczęcia konkursu organizatorzy poinformują placówkę telefonicznie lub drogą mailową oraz zostanie ona podana na stronie internetowejwww.gsp-lingwista.eu w zakładce „Konkursy”.

 

KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny i wytypuje zwycięzców według następujących kryteriów:

1. Dobór tekstu zgodnie z tematem głównym i jego pamięciowe opanowanie.

2. Interpretacja tekstu.

3. Kultura słowa.

4. Ogólny wyraz artystyczny.

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW

Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I: dzieci z klas 0 –II,  kategoria II:  uczniowie klas III-IV.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostaną dyplomy – podziękowania za udział w konkursie.

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Kartę Zgłoszenia (druk w załączeniu) należy przesyłać pocztą, faxem  lub mailem na adres:

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy

80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1

tel. 58 301 43 27, 58 303 30 33, fax 58 301 43 27

mail: gsp@oswiatalingwista.eu

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia  14 listopada 2014 roku.

Karta zgłoszeniowa do pobrania: konkurs_recytatorski

 

Serdecznie zapraszamy !